Hauptinhalt

Mini-One-Stop-Shop (MOSS)

Podnikatelia so sídlom v zahraničí, ktorí poskytujú ostatné plnenia v oblasti telekomunikácii, rozhlasu a televízie, ako aj ostatné plnenia elektronickou cestou, podliehajú taktiež zásadne »všeobecnému zdaňovaciemu konaniu«. Od roku 2015 sa však môžu podieľať na MOSS schéme. Predpokladom toho je, aby podnikateľ so sídlom v zahraničí nemal v Nemecku žiadne sídlo ani žiadnu pevnú filiálku. Pre účasť na tomto konaní sa prihlási na centrálnom úrade (kontaktnom mieste) príslušnom pre štát jeho sídla. U neho sa podáva spoločné daňové priznanie za všetky členské štáty Európskej únie, v ktorých nemá podnikateľ žiadne sídlo a ani žiadnu pevnú filiálku, v ktorom uvedie všetky obraty realizované v dotknutých štátoch. Týmto odpadá povinnosť podať daňové priznanie v príslušných členských štátoch.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang