Hauptinhalt

Neomezená povinnost daně z příjmu

Neomezená daňová povinnost (§ 1 odst. 1 německého zákona o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz)) se vztahuje zpravidla na všechny tuzemské a zahraniční příjmy. Zvláštnosti mohou vyplývat z mezistátních dohod o zamezení dvojího zdanění.

Zaměstnanci mají povinnost podávat přiznání k dani z příjmu za uplynulý kalendářní rok jen v určitých případech. Při daňovém výměru jsou do výpočtu daně z příjmu zahrnuty zpravidla i příjmy, které nepodléhají německé dani z příjmu nebo srážce daně (progresivní výhrada).

Pokud je zaměstnanec státní příslušník některého státu EU/EHP a má na základě svého bydliště nebo obvyklého pobytu v Německu neomezenou daňovou povinnost, existuje možnost zažádat o společný daňový výměr s manželem/manželkou/partnerem/partnerkou, který/která nemá bydliště nebo obvyklý pobyt v Německu. Předpokladem je, že manžel/manželka/partner/partnerka má bydliště nebo obvyklé místo pobytu v některém státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku.

Odpovídajícího daňového zvýhodnění může být dosaženo již u srážky daně ze mzdy zažádáním o daňovou třídu III (Žádost o vystavení potvrzení pro srážku daně ze mzdy). Zásadně platí povinnost podávat příslušné daňové přiznání do 31. července následujícího roku. Daňová přiznání za zdaňovací období 2021 se musí podat do 1. listopadu 2022. Daňová přiznání za zdaňovací období 2022 se musí podat do 2. října 2023.

Další vysvětlení k přiznání k dani z příjmu naleznete v příslušném návodu.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang