Hauptinhalt

Neomezená povinnost daně z příjmu

Neomezená daňová povinnost (§ 1 odst. 1 německého zákona o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz)) se vztahuje zpravidla na všechny tuzemské a zahraniční příjmy. Zvláštnosti mohou vyplývat z mezistátních dohod o zamezení dvojího zdanění.

Zaměstnanci mají povinnost podávat přiznání k dani z příjmu za uplynulý kalendářní rok jen v určitých případech. Při daňovém výměru jsou do výpočtu daně z příjmu zahrnuty zpravidla i příjmy, které nepodléhají německé dani z příjmu nebo srážce daně (progresivní výhrada).

Pokud je zaměstnanec státní příslušník některého státu EU/EHP a má na základě svého bydliště nebo obvyklého pobytu v Německu neomezenou daňovou povinnost, existuje možnost zažádat o společný daňový výměr s manželem/manželkou/partnerem/partnerkou, který/která nemá bydliště nebo obvyklý pobyt v Německu. Předpokladem je, že manžel/manželka/partner/partnerka má bydliště nebo obvyklé místo pobytu v některém státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku.

Odpovídajícího daňového zvýhodnění může být dosaženo již u srážky daně ze mzdy zažádáním o daňovou třídu III (Žádost o vystavení potvrzení pro srážku daně ze mzdy). V tomto případě je nutné podat po uplynutí kalendářního roku – zpravidla k 31. července následujícího roku – přiznání k dani z příjmu za oba manžele/partnery. 

Další vysvětlení k přiznání k dani z příjmu naleznete v příslušném návodu.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang