Hauptinhalt

Neomezená povinnost daně z příjmu na žádost

K zaměstnanci »s omezenou daňovou povinností« je na žádost (§ 1 odst. 3 německého zákona o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz, EStG)) přistupováno jako k zaměstnanci s neomezenou povinností daně z příjmu. Předpokladem je, že jeho celkové příjmy podléhají minimálně z 90 % německé dani z příjmu, nebo příjmy nepodléhající německé dani z příjmu nepřekračují základní nezdanitelnou částku (2020: 9.408 EUR, 2021: 9.744 EUR) – event. krácenou podle skupiny zemí.

Žádost může být podána již v procesu srážky daně ze mzdy (Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z příjmu (Příloha – Pracovníci přecházející pravidelně hranici za prací v EU/EHP)). Po uplynutí kalendářního roku je – zpravidla k 31. července následujícího roku – nutno podat Přiznání k dani z příjmu pro osoby s neomezenou daňovou povinností. K doložení výše příjmů nepodléhajících německé dani z příjmu je k dispozici Potvrzení EU / EHP zahraničního daňového orgánu k přiznání o dani z přímů.

Státnímu příslušníkovi některého státu EU/EHP, ke kterému je přistupováno jako k osobě s neomezenou povinností daně z příjmu podle § 1 odst. 3 německého zákona o dani z příjmu (EStG), může být na žádost vyměřena daň společně s manželem/manželkou/partnerem/partnerkou, nežijící(m) trvale odděleně, který/která nemá bydliště nebo obvyklý pobyt v Německu. Předpokladem je, že manžel/manželka/partner/partnerka má bydliště nebo obvyklý pobyt v některém státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku. Navíc buď musí součet příjmů obou manželů/partnerů v kalendářním roce podléhat minimálně z 90 % německé dani z příjmu, nebo příjmy obou manželů/partnerů nepodléhající německé dani z příjmu nepřekračují dvojnásobek základní nezdanitelné částky (2020: 18.816EUR, 2021: 19.488 EUR, event. krácené podle skupiny zemí). K doložení příjmů manželů/partnerů může být použito Potvrzení EU / EHP zahraničního daňového orgánu k přiznání o dani z přímů.

Odpovídajícího daňového zvýhodnění může být dosaženo již u srážky daně ze mzdy zažádáním o daňovou třídu III Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z příjmu (Příloha – Pracovníci přecházející pravidelně hranici za prací v EU/EHP).

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang