Hauptinhalt

Neomezená povinnost daně z příjmu na žádost

K zaměstnanci »s omezenou daňovou povinností« je na žádost (§ 1 odst. 3 německého zákona o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz, EStG)) přistupováno jako k zaměstnanci s neomezenou povinností daně z příjmu. Předpokladem je, že jeho celkové příjmy podléhají minimálně z 90 % německé dani z příjmu, nebo příjmy nepodléhající německé dani z příjmu nepřekračují základní nezdanitelnou částku (2021: 9.744 EUR, 2022: 10.347 EUR) – event. krácenou podle skupiny zemí.

Žádost může být podána již v procesu srážky daně ze mzdy (Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z příjmu (Příloha – Pracovníci přecházející pravidelně hranici za prací v EU/EHP)). Zásadně platí povinnost podávat příslušné daňové přiznání do 31. července následujícího roku. Daňová přiznání za zdaňovací období 2021 se musí podat do 1. listopadu 2022. Daňová přiznání za zdaňovací období 2022 se musí podat do 2. října 2023. (Přiznání k dani z příjmu pro osoby s neomezenou daňovou povinností). K doložení výše příjmů nepodléhajících německé dani z příjmu je k dispozici )Potvrzení EU / EHP zahraničního daňového orgánu k přiznání o dani z přímů).

Státnímu příslušníkovi některého státu EU/EHP, ke kterému je přistupováno jako k osobě s neomezenou povinností daně z příjmu podle § 1 odst. 3 německého zákona o dani z příjmu (EStG), může být na žádost vyměřena daň společně s manželem/manželkou/partnerem/partnerkou, nežijící(m) trvale odděleně, který/která nemá bydliště nebo obvyklý pobyt v Německu. Předpokladem je, že manžel/manželka/partner/partnerka má bydliště nebo obvyklý pobyt v některém státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku. Navíc buď musí součet příjmů obou manželů/partnerů v kalendářním roce podléhat minimálně z 90 % německé dani z příjmu, nebo příjmy obou manželů/partnerů nepodléhající německé dani z příjmu nepřekračují dvojnásobek základní nezdanitelné částky (2021: 19.488 EUR, 2022: 20.694 EUR, event. krácené podle skupiny zemí). K doložení příjmů manželů/partnerů může být použito (Potvrzení EU / EHP zahraničního daňového orgánu k přiznání o dani z přímů).

Odpovídajícího daňového zvýhodnění může být dosaženo již u srážky daně ze mzdy zažádáním o daňovou třídu III Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z příjmu (Příloha – Pracovníci přecházející pravidelně hranici za prací v EU/EHP).

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang