Hauptinhalt

Daň z obratu

Podnikatelé usazení v zahraničí, kteří poskytují dodávky nebo jiná plnění ve Spolkové republice Německo, dluží zpravidla připadající daň z obratu sami a podléhají všeobecnému zdaňovacímu procesu. Musejí podávat zejména předběžná hlášení k dani z obratu a roční přiznání k dani z obratu, ve kterých musí být přiznány obraty a daň na vstupu a musí být odvedena vzniklá daň z obratu. Nadměrný odpočet daně odvedené na vstupu bude podnikateli uhrazen finančním úřadem.

Předběžná hlášení k dani z obratu je nutno podat zpravidla za každé ohlašovací období (zpravidla kalendářní měsíc) do 10. dne po uplynutí tohoto ohlašovacího období. Daň v něm spočítaná (záloha) musí být zaplacena téhož dne. Daňová přiznání k dani z obratu musí být podána do 31. července následujícího roku. Předběžná hlášení i roční přiznání je nutné zaslat elektronickou cestou; na žádost může finanční úřad z důvodu vyvarování se nepřiměřené tvrdosti od elektronického zaslání upustit. Další informace najdete na www.elster.de.

Všeobecnému zdaňovacímu procesu nepodléhají podnikatelé usazení v zahraničí tehdy, pokud byly ve zdaňovacím období vykázány výlučně obraty, za které příjemce plnění dluží daň. K takovým obratům patří zejména zdanitelné dodávky díla a jiná plnění, které byly poskytnuty podnikům nebo právnickým osobám veřejného práva v Německu. V těchto případech nejsou podniky povinny odevzdávat předběžná hlášení k dani z obratu nebo roční přiznání daně z obratu – ledaže je k tomu finanční úřad vyzve. Částky daně na vstupu mohou být uhrazeny pouze v režimu zúčtování odpočtu daně u Spolkového centrálního daňového úřadu.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang