Hauptinhalt

Daň z obratu

Podnikatelé usazení v zahraničí, kteří poskytují dodávky nebo jiná plnění ve Spolkové republice Německo, dluží zpravidla připadající daň z obratu sami a podléhají všeobecnému zdaňovacímu procesu. Musejí podávat zejména předběžná hlášení k dani z obratu a roční přiznání k dani z obratu, ve kterých musí být přiznány obraty a daň na vstupu a musí být odvedena vzniklá daň z obratu. Nadměrný odpočet daně odvedené na vstupu bude podnikateli uhrazen finančním úřadem.

Předběžná (souhrnná) hlášení k dani z přidané hodnoty se musí zásadně podávat za každé ohlašovací období (kalendářní čtvrtletí nebo kalendářní měsíc) do 10. dne po uplynutí ohlašovacího období. Roční přiznání k dani z obratu musí být podáno do 31. července následujícího roku. Jak předběžná hlášení, tak roční přiznání je nutné zaslat elektronickou cestou; na žádost může finanční úřad z důvodu vyvarování se nepřiměřené tvrdosti od elektronického zaslání upustit. Další informace najdete na www.elster.de .

Všeobecnému zdaňovacímu postupu nepodléhají stavební firmy se sídlem v zahraničí tehdy, když v odměňovacím období byly realizovány výlučně obraty, za které dluží daň příjemce plnění. Tyto obraty zahrnují zejména zdanitelné dodávky díla a jiných služeb, které byly poskytnuty společnostem nebo právnickým osobám v Německu. V těchto případech nejsou stavební firmy povinny odevzdávat předběžná hlášení k dani z obratu nebo roční přiznání k dani z obratu – ledaže je k tomu finanční úřad vyzve. Částky daně na vstupu mohou být uhrazeny pouze v režimu zúčtování odpočtu daně u Spolkového centrálního daňového úřadu.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang