Hauptinhalt

Neobmedzená povinnosť k daniam z príjmov

Neobmedzená daňová povinnosť (§ 1 ods. 1 zákon o dani z príjmov) sa týka zásadne všetkých tuzemských a zahraničných príjmov. Osobitosti môžu vyplynúť z medzištátnych dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zamestnanci sú len v určitých prípadoch povinní podávať daňové priznanie k dani z príjmov za uplynulý kalendárny rok. Pri vymeriavaní dane sa pri výpočte dane z príjmov zásadne zohľadňujú aj príjmy, ktoré nepodliehajú nemeckej dani z príjmov alebo zrážke dane (výhrada progresivity).

Ak je zamestnanec občanom štátu EÚ/EHP a na základe trvalého bydliska alebo miesta obvyklého pobytu v Nemecku má neobmedzenú daňovú povinnosť, existuje možnosť spoločného vymerania dane s manželom/životným partnerom, ktorý nemá v Nemecku trvalý pobyt a ani miesto obvyklého pobytu, ak nežijú trvalo oddelene. Podmienkou je, aby manžel/životný partner mal svoje trvalé bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v štáte EÚ/EHP alebo vo Švajčiarsku.

Zodpovedajúce daňové zvýhodnenie možno získať už pri zrážke dane zo mzdy pri požiadaní o daňovú triedu III  (Žiadosť o vystavenie potvrdenia pre zrážku dane zo mzdy). V takomto prípade sa musí podať po uplynutí kalendárneho roku – zásadne do 31. júla nasledujúceho roku – daňové priznanie k dani z príjmov za oboch manželov/životných partnerov. Daňové priznania za zdaňovacie obdobie 2021 sa musia podať do 1. novembra 2022. Daňové priznania za zdaňovacie obdobie 2022 sa musia podať do 2. októbra 2023.

Ďalšie vysvetlenia k daňovému priznaniu k dani z príjmov nájdete v príslušnom návode.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang