Hauptinhalt

Zamestnanci

Daňová povinnosť v Nemecku

Zahraniční pracovníci, ktorí majú v Nemecku trvalé bydlisko alebo sa v Nemecku zdržujú počas časovo súvislého obdobia dlhšieho ako šesť mesiacov (miesto obvyklý pobyt), podliehajú »neobmedzenej daňovej povinnosti«. Za miesto trvalého pobytu sa považuje napr. byt, ktorý bol prenajatý (na určitý čas) a aj sa používa; naproti tomu to neplatí pre ubytovanie v hoteli.

Dočasne v Nemecku pracujúci pracovníci podliehajú »obmedzenej daňovej povinnosti«, ak v Nemecku nemajú trvalé bydlisko a ani sa v Nemecku nezdržujú dlhšie ako šesť mesiacov. To platí aj pre prípad každodenného návratu do zahraničia.

S pracovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou sa za určitých predpokladov zaobchádza »na základe žiadosti ako s osobami s neobmedzenou daňovou povinnosťou«

Všeobecne o zrážkach dane zo mzdy

Daň z príjmov sa pri zamestnancov v zásade vyberá prostredníctvom zrážky zo mzdy(daň zo mzdy). Na odvedenie zrážky dane zo mzdy potrebuje zamestnávateľ od svojich zamestnancov určité informácie (znaky zrážky dane zo mzdy), ako napr. daňová trieda a počet daňových bonusov na dieťa. Na požiadanie je možné zohľadniť aj osobné daňové výhody (napr. náklady súvisiace s povolaním = zamestnanecké náklady). 

Znaky zrážky dane zo mzdy sú v zásade pripravené na zavolanie v postupe »Elektronické znaky zrážky dane zo mzdy (ELStAM)«. Na prihlásenie do postupu ELStAM je potrebné daňové identifikačné číslo (DIČ) a dátum narodenia zamestnanca.

Pri zamestnancoch, ktorí majú prihlasovaciu povinnosť v Nemecku (napr. sídlo v Nemecku) sa DIČ pridelí na požiadanie prihlasovacieho úradu spolkového centrálneho úradu pre dane. Pri zamestnancoch, ktorí nemajú prihlasovaciu povinnosť v Nemecku, je potrebné požiadať o DIČ na daňovom úrade Chemnitz-Süd. V tomto prípade je potrebné použiť »Žiadosť daňového úradu o daňové identifikačné číslo pre osoby bez prihlasovacej povinnosti«. K žiadosti je potrebné priložiť identifikačný doklad (napr. kópiu cestovného pasu alebo občiansky preukaz).

V niektorých prípadoch sa postup ELStAM ešte nepoužíva. Toto sa týka týchto prípadov:

  • zamestnanci s obmedzenou povinnosťou k dani (§ 1 ods. 4 zákona o dani z príjmov) s nezdaniteľnou sumou pri zrážke dane zo mzdy (napr. zamestnanecké náklady),
  • zamestnanci s obmedzenou povinnosťou k dani na požiadanie (§ 1 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
  • zamestnanci, ktorí sú majú základe bežného pobytu neobmedzenú povinnosť k daniam ((§ 1 ods. 1 zákona o dani z príjmov).

Daňový úrad Chemnitz-Süd vystaví pre týchto zamestnancov, tak ako doteraz, na požiadanie papierové potvrdenie pre zrážku dane zo mzdy s príslušnými znakmi zrážky dane zo mzdy.

Toto potvrdenie je potrebné predložiť zamestnávateľovi.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang