Hauptinhalt

Ústredné celospolkové a krajinské zvláštne právomoci

Ústredné právomoci pre Spolkovú republiku Nemecko

  • Zdaňovanie »stavebných podnikov«, ktoré majú svoje sídlo v Rumunsku, Slovenskej republike alebo Českej republike
  • Zdaňovanie »pracovníkov« vyššie uvedených stavebných podnikov s trvalým bydliskom v Rumunsku, Slovenskej republike a Českej republike.
  • »Zdaňovanie pridanej hodnoty« všetkých podnikov, ktoré majú svoje sídlo v Rumunsku, Slovenskej republike alebo Českej republike (bez ohľadu na odvetvie)

Ústredné právomoci pre Slobodný štát Sasko

  • Zdaňovanie cezhraničného prenechania zamestnancov zahraničným prenajímateľom (všetky štáty) mimo stavebníctva
  • Zdaňovanie v zahraničí sídliacich podnikov vykonávajúcich činnosť na základe zmluvy o diele a pracovníkov vykonávajúcich prácu na základe zmluvy o diele, ktorí sú činní v Slobodnom štáte Sasko
zurück zum Seitenanfang