Hauptinhalt

Obmedzená povinnosť k daniam z príjmov

Obmedzenej daňovej povinnosti (§ 1 ods. 4 Zákona o daniach z príjmov) podlieha zásadne len mzda za prácu, ktorí bola vykonávaná v Nemecku. Osobitosti môžu vyplynúť z medzištátnych dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia.

U zamestnancov s obmedzenou daňovou povinnosťou sa zásadne považuje daň z príjmov za uhradenú zrážkou dane zo mzdy a podávanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je potrebné.

Odchýlne od tohto sa v určitých prípadoch vykoná vymeranie dane (vymeranie dane = podanie daňového priznania a udelenie daňového výmeru finančným úradom). To sa týka napr. prípadu, keď sa pri zrážke dane zo mzdy zohľadnila určitá od dane oslobodená časť (napr. náklady na reklamu) a ročná mzda za prácu prekročila určitú hranicu (2021: 12.250 EUR, 2022: 13.150 EUR).

Okrem toho majú zamestnanci s obmedzenou daňovou povinnosťou možnosť podať žiadosť o vymeranie dane z príjmov (podaním daňového priznania), ak sú občanmi niektorého štátu EÚ/EHP a na území tohto štátu majú svoje trvalé bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu.

Pri vymeriavaní dane sa pri výpočte dane z príjmov zásadne zohľadňujú aj príjmy, ktoré nepodliehajú nemeckej dani z príjmov alebo zrážke dane (výhrada progresivity).

Ďalšie vysvetlenia k daňovému priznaniu k dani z príjmov pre osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou nájdete v príslušnom návode.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang