Hauptinhalt

Neobmedzená povinnosť k daniam z príjmov na základe žiadosti

So zamestnancom »s obmedzenou daňovou povinnosťou« sa zaobchádza na základe žiadosti (§ 1 ods. 3 nemeckého zákona o daniach z príjmov [EStG]) ako s osobou podliehajúcou neobmedzenej daňovej povinnosti. Podmienkou je, aby jeho všetky príjmy najmenej z 90 % podliehali nemeckej dani z príjmov alebo aby príjmy nepodliehajúce nemeckej dani z príjmov neprekročili nezdaniteľné minimum (2021: 9.744 EUR, 2022: 10.347 EUR) – prípade krátenú podľa danej skupiny krajín.

Žiadosť možno podať už v konaní o zrážkach dane zo mzdy (Žiadosť o zaradenie zamestnanca ako neobmedzene povinného odvádzať daň z príjmu podľa § 1 ods. 3, § 1 a EStG (Zákon o dani z príjmu)). Po uplynutí kalendárneho roka – zásadne do 31. júla nasledujúceho roku – sa musí podať Daňové priznanie k dani z príjmov pre osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Ako doklad o výške príjmov nepodliehajúcich nemeckej dani z príjmov je k s dispozícii Potvrdenie EU / EWR zahraničného daňového úradu k priznaniu dane z príjmu. Daňové priznania za zdaňovacie obdobie 2021 sa musia podať do 1. novembra 2022. Daňové priznania za zdaňovacie obdobie 2022 sa musia podať do 2. októbra 2023.

Občanovi štátu EÚ/EHP, s ktorým sa zaobchádza ako s osobou s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 1 ods. 3 zákona o daniach z príjmov, možno daň vymerať spolu s manželom/životným partnerom, ktorý nemá trvalé bydlisko ani miesto obvyklého pobytu v Nemecku, ak s ním nežije trvalo oddelene. Podmienkou je, aby manžel/životný partner mal svoje trvalé bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v štáte EÚ/EHP alebo vo Švajčiarsku. Okrem toho musí buď suma príjmov obidvoch manželov/životných partnerov najmenej z 90 % podliehať nemeckej dani z príjmov, alebo príjmy obidvoch manželov/životných partnerov nepodliehajúce nemeckej dani z príjmov nesmú prekročiť dvojnásobok nezdaniteľného minima (2021: 19.488 EUR, 2022: 20.694 EUR), prípade krátenú podľa danej skupiny krajín). Ako doklad príjmov manželov/životných partnerov možno použiť Potvrdenie EU / EWR zahraničného daňového úradu k priznaniu dane z príjmu.

Zodpovedajúce daňové zvýhodnenie možno získať už pri zrážkach dane zo mzdy podaním žiadosti o daňovú triedu III (Žiadosť o zaradenie zamestnanca ako neobmedzene povinného odvádzať daň z príjmu podľa § 1 ods. 3, § 1 a EStG (Zákon o dani z príjmu)).

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang