Hauptinhalt

Srážková daň na stavební práce

Odměny za plnění ve formě stavebních prací podléhají podle německého práva o dani z příjmu zvláštní srážkové dani (tzv. zdanění stavebních prací srážkovou daní). Podle něj musí objednavatel protiplnění provést srážku daně ve výši 15 % a do 10. dne měsíce následujícího po platbě nahlásit a odvést u finančního úřadu příslušného pro dodavatele (Finanční úřad Chemnitz-Süd) (Hlášení o odpočtu daně při stavebních pracích).

Od srážky daně lze upustit mj. pokud dodavatel (poskytovatel plnění) svému objednavateli předložil osvědčení o osvobození od daně podle § 48b německého zákona o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz) platné v okamžiku platby. O osvědčení o osvobození od daně mohou podnikatelé zažádat v Dotazníku k daňové registraci v Německu pro živnostníky (stavebníky) z České republiky. Pro kapitálové a osobní společnosti je určen Dotazník k osvobození od srážky daně při stavebních pracích.

Finanční úřad Chemnitz-Süd uděluje osvědčení o osvobození od daně, pokud je ustanoven tuzemský (německý) zplnomocněnec pro doručování (toto neplatí pro poskytovatele plnění, kteří mají bydliště, sídlo, obchodní vedení nebo obvyklé místo pobytu v některém členském státě Evropské unie) a daňový nárok se nejeví jako ohrožený, je tedy zajištěno, že poskytovatel plnění své daňové povinnosti v tuzemsku řádně splní. Osvobození je dále možné, pokud poskytovatel stavebního plnění usazený v zahraničí může věrohodně doložit, že s velkou pravděpodobností neexistuje žádný daňový nárok, který by bylo nutno zajistit (např. při pouze krátkodobé činnosti v tuzemsku).

Další informace obsahuje Návod k srážkové dani na stavební práce.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang