Hauptinhalt

Daň z pridanej hodnoty

V zahraničí sídliace podniky, ktoré v Spolkovej republike Nemecko realizujú pridanú hodnotu (obraty), podliehajú zásadne všeobecnému zdaňovaciemu konaniu. Sú predovšetkým povinné podávať predbežné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty a ročné priznania k dani z pridanej hodnoty, v ktorom sa priznáva pridaná hodnota (obraty) a daň z pridanej hodnoty na vstupe. Navyše uhradenú DPH vráti finančný úrad podnikateľovi.

Predbežné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty sa podávajú za každé ohlasovacie obdobie (spravidla kalendárny mesiac) do 10. dňa po uplynutí ohlasovacieho obdobia. V ňom vypočítaná daň (preddavok) sa musí zaplatiť ten istý deň. Ročné priznania k dani z pridanej hodnoty sa musia podať do 31. júla nasledujúceho roku. Tak predbežné priznania, ako aj ročné priznania, sa podávajú elektronicky; na žiadosť sa môže finančný úrad zrieknuť elektronického zasielania, aby sa predišlo neprimeraným tvrdostiam. Ďalšie informácie nájdete na www.elster.de.

Všeobecnému zdaňovaciemu konaniu nepodliehajú v zahraničí sídliace stavebné podniky vtedy, ak v zdaňovacom období realizovali len obraty, za ktoré je povinný platiť daň výlučne príjemca plnenia. K týmto obratom patria najmä dani podliehajúce dodávky diela a ostatné plnenia, ktoré boli vykonané pre podniky alebo právnické osoby verejného práva v Nemecku. V takomto prípade nie sú stavebné podniky povinné podávať predbežné ani ročné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty – ibaže by ich k tomu vyzval finančný úrad. Sumy dane z pridanej hodnoty možno vrátiť len v rámci konania na refundáciu dane z pridanej hodnoty na vstupe na Spolkovom centrálnom daňovom úrade.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang