Hauptinhalt

Daň zo mzdy

V zahraničí sídliace podniky, ktoré vykonávajú prácu v Nemecku a ktoré založili v tuzemsku prevádzku v zmysle § 12 nemeckého zákona o správe daní a poplatkov (Abgabenordnung – AO) alebo majú stáleho zástupcu v zmysle § 13 AO, sú zásadne povinné vykonať zrážku dane zo mzdy.

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty sa musí zásadne podať za každé obdobie, za ktoré vám vznikla táto povinnosť (kalendárny štvrťrok alebo kalendárny mesiac) do 10. dňa po uplynutí príslušného obdobia, za ktoré vám vznikla táto povinnosť. V ňom vypočítaná daň (preddavok) sa musí zaplatiť ten istý deň. Ročné priznania k dani z pridanej hodnoty sa musia podať do 31. júla nasledujúceho roku. Tak predbežné priznania, ako aj ročné priznania, sa podávajú elektronicky; na žiadosť sa môže finančný úrad zrieknuť elektronického zasielania, aby sa predišlo neprimeraným tvrdostiam. Ďalšie informácie nájdete na www.elster.de.

Všeobecnému zdaňovaciemu konaniu nepodliehajú v zahraničí sídliace stavebné podniky vtedy, ak v zdaňovacom období realizovali len obraty, za ktoré je povinný platiť daň výlučne príjemca plnenia. Tieto obraty zahŕňajú najmä zdaniteľné dodávky diela a iných služieb, ktoré boli poskytnuté spoločnostiam alebo právnickým osobám v Nemecku. V takomto prípade nie sú stavebné podniky povinné podávať predbežné ani ročné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty – ibaže by ich k tomu vyzval finančný úrad. Sumy dane z pridanej hodnoty možno vrátiť len v rámci konania na refundáciu dane z pridanej hodnoty na vstupe na Spolkovom centrálnom daňovom úrade.

Znaky zrážky dane zo mzdy sú v zásade pripravené na zavolanie v postupe »Elektronické znaky zrážky dane zo mzdy (ELStAM)«. Na prihlásenie do postupu ELStAM je potrebné daňové identifikačné číslo (DIČ) a dátum narodenia zamestnanca.

Pri zamestnancoch, ktorí majú prihlasovaciu povinnosť v Nemecku (napr. sídlo v Nemecku) sa DIČ pridelí na požiadanie prihlasovacieho úradu spolkového centrálneho úradu pre dane. Pri zamestnancoch, ktorí nemajú prihlasovaciu povinnosť v Nemecku, je potrebné požiadať o DIČ na daňovom úrade Chemnitz-Süd. V tomto prípade je potrebné použiť »Žiadosť daňového úradu o daňové identifikačné číslo pre osoby bez prihlasovacej povinnosti«. K žiadosti je potrebné priložiť identifikačný doklad (napr. kópiu cestovného pasu alebo občiansky preukaz).

V niektorých prípadoch sa postup ELStAM ešte nepoužíva. Toto sa týka týchto prípadov:

  • zamestnanci s obmedzenou povinnosťou k dani (§ 1 ods. 4 zákona o dani z príjmov) s nezdaniteľnou sumou pri zrážke dane zo mzdy (napr. zamestnanecké náklady),
  • zamestnanci s obmedzenou povinnosťou k dani na požiadanie (§ 1 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
  • zamestnanci, ktorí sú majú základe bežného pobytu neobmedzenú povinnosť k daniam ((§ 1 ods. 1 zákona o dani z príjmov).

Daňový úrad Chemnitz-Süd vystaví pre týchto zamestnancov, tak ako doteraz, na požiadanie papierové potvrdenie pre zrážku dane zo mzdy s príslušnými znakmi zrážky dane zo mzdy.

Zrážka dane zo mzdy sa potom uskutoční na základe papierového potvrdenia. Pri ukončení pracovného pomeru pred uplynutím kalendárneho roka musí zamestnávateľ odovzdať zamestnancovi potvrdenie pre zrážku dane zo mzdy.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang