Hauptinhalt

Daň zo mzdy

V zahraničí sídliace podniky, ktoré vykonávajú prácu v Nemecku a ktoré založili v tuzemsku prevádzku v zmysle § 12 nemeckého zákona o správe daní a poplatkov (Abgabenordnung – AO) alebo majú stáleho zástupcu v zmysle § 13 AO, sú zásadne povinné vykonať zrážku dane zo mzdy.

Zamestnávateľ musí na účet svojich zamestnancov vykonať pri každej výplate mzdy zrážku z odmeny za prácu (daň zo mzdy). Do desiateho dňa po uplynutí ohlasovacieho obdobia pre daň zo mzdy (spravidla jeden kalendárny mesiac) sa musí zaslať elektronickou cestou priznanie k dani zo mzdy a daň zo mzdy finančnému úradu Chemnitz-Süd. Okrem toho do 28. februára nasledujúceho roku sa musí za každého zamestnanca elektronicky zaslať potvrdenie o dani zo mzdy. Ďalšie informácie k tomu nájdete na www.elster.de.

Pre zrážku dane zo mzdy sú potrebné zdaňovacie znaky pre zrážku dane zo mzdy (daňová trieda, výška nezdaniteľnej časti základu dane za deti) zamestnancov.

Znaky zrážky dane zo mzdy sú v zásade pripravené na zavolanie v postupe »Elektronické znaky zrážky dane zo mzdy (ELStAM)«. Na prihlásenie do postupu ELStAM je potrebné daňové identifikačné číslo (DIČ) a dátum narodenia zamestnanca.

Pri zamestnancoch, ktorí majú prihlasovaciu povinnosť v Nemecku (napr. sídlo v Nemecku) sa DIČ pridelí na požiadanie prihlasovacieho úradu spolkového centrálneho úradu pre dane. Pri zamestnancoch, ktorí nemajú prihlasovaciu povinnosť v Nemecku, je potrebné požiadať o DIČ na daňovom úrade Chemnitz-Süd. V tomto prípade je potrebné použiť »Žiadosť daňového úradu o daňové identifikačné číslo pre osoby bez prihlasovacej povinnosti«. K žiadosti je potrebné priložiť identifikačný doklad (napr. kópiu cestovného pasu alebo občiansky preukaz).

V niektorých prípadoch sa postup ELStAM ešte nepoužíva. Toto sa týka týchto prípadov:

  • zamestnanci s obmedzenou povinnosťou k dani (§ 1 ods. 4 zákona o dani z príjmov) s nezdaniteľnou sumou pri zrážke dane zo mzdy (napr. zamestnanecké náklady),
  • zamestnanci s obmedzenou povinnosťou k dani na požiadanie (§ 1 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
  • zamestnanci, ktorí sú majú základe bežného pobytu neobmedzenú povinnosť k daniam ((§ 1 ods. 1 zákona o dani z príjmov).

Daňový úrad Chemnitz-Süd vystaví pre týchto zamestnancov, tak ako doteraz, na požiadanie papierové potvrdenie pre zrážku dane zo mzdy s príslušnými znakmi zrážky dane zo mzdy.

Zrážka dane zo mzdy sa potom uskutoční na základe papierového potvrdenia. Pri ukončení pracovného pomeru pred uplynutím kalendárneho roka musí zamestnávateľ odovzdať zamestnancovi potvrdenie pre zrážku dane zo mzdy.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang