Hauptinhalt

Daňová registrácia

Na daňovú registráciu (evidenciu) spoločnosti a udelenie daňového identifikačného čísla je potrebné elektronicky zaslať Daňovému úradu Chemnitz-Süd dotazník k daňovej registrácii. Dodatočne môžu byť potrebné ďalšie dokumenty a informácie. Tieto údaje sa uvádzajú v dotazníkoch k daňovej registrácii a Daňový úrad Chemnitz-Süd si ich vyžiada osobitne.

Elektronické odoslanie dotazníka k daňovej registrácii je možné prostredníctvom systému ELSTER, napr. prostredníctvom »Mein ELSTER«. Na používanie služby »Mein ELSTER« je potrebný používateľský účet. Na účely dotazníka k daňovej registrácii je možné registráciu vykonať len pomocou e-mailovej adresy. V neskoršom priebehu, najmä po vydaní klasifikačného kritéria (IČO alebo DIČ), sa môže používateľský účet zmeniť na plnohodnotný používateľský účet, aby sa mohli podávať aj daňové priznania. Daňový úrad môže na základe žiadosti upustiť od elektronického odoslania, aby sa zabránilo zbytočným ťažkostiam. Namiesto toho je možné dotazník k daňovej registrácii predložiť aj v papierovej forme. Aby ste sa vyhli spätným dotazom zo strany daňového úradu, v tomto prípade je možné dodatočne zaslať dotazník k daňovej registrácii pre samopodnikateľov (z oblasti stavebníctva) vo vašom príslušnom štátnom jazyku. K dotazníku, prosím, pripojte aj ďalšie prílohy uvedené nižšie.

O pridelenie identifikačného čísla k dani z pridanej hodnoty je potrebné požiadať písomne. Na tento účel je potrebné vykonať príslušný záznam v dotazníku k daňovej registrácii alebo zaslať neformálny list Spolkovému centrálnemu úradu pre dane (Bundeszentralamt für Steuern) alebo Daňovému úradu Chemnitz-Süd.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang