Hauptinhalt

Stavebná zrážková daň

Platby za stavebné plnenia podliehajú podľa nemeckých predpisov o dani z príjmov osobitnej daňovej zrážke (tzv. stavebná zrážková daň). Podľa nich musí objednávateľ z platby za plnenie zraziť 15 % a túto daň priznať a odviesť do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci platby daňovému úradu príslušnému pre dodávateľa (finančný úrad Chemnitz-Süd) (Ohlásenie o zrážke z dane pri stavebných prácach).

Daňová zrážka sa nemusí vykonať o. i. vtedy, ak dodávateľ (zhotoviteľ) predložil svojmu objednávateľovi v čase platby platné potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane podľa § 48b zákona o daniach z príjmov. O potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane možno požiadať v dotazníku k daňovej registrácii. Kapitálové spoločnosti a personálne spoločnosti musia použiť Dotazník na oslobodenie od zrážkovej dane pri stavebných prácach.

Daňový úrad Chemnitz-Süd vydá potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane, ak sa daňová pohľadávka nezdá byť ohrozená, t. j. ak je zabezpečené, že poskytovateľ služieb si riadne plní svoje daňové povinnosti v tuzemsku. Oslobodenie je ďalej možné, ak v zahraničí sídliaci stavebník vierohodne preukáže, že s veľkou pravdepodobnosťou neexistuje žiadna daňová pohľadávka, ktorú je potrebné zabezpečiť (napr. pri krátkodobej činnosti v tuzemsku).

Ďalšie informácie obsahuje Prospekt k daňovej zrážke pri stavebných prácach.

Formulare und Informationen

zurück zum Seitenanfang