Hauptinhalt

Stavebná zrážková daň

Platby za stavebné plnenia podliehajú podľa nemeckých predpisov o dani z príjmov osobitnej daňovej zrážke (tzv. stavebná zrážková daň). Podľa nich musí objednávateľ z platby za plnenie zraziť 15 % a túto daň priznať a odviesť do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci platby daňovému úradu príslušnému pre dodávateľa (finančný úrad Chemnitz-Süd) (Ohlásenie o zrážke z dane pri stavebných prácach).

Daňová zrážka sa nemusí vykonať o. i. vtedy, ak dodávateľ (zhotoviteľ) predložil svojmu objednávateľovi v čase platby platné potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane podľa § 48b zákona o daniach z príjmov. O potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane môže živnostník (stavebník) požiadať v dotazníku k daňovej registrácii v Nemecku pre živnostníkov (stavebníkov). Kapitálové spoločnosti a personálne spoločnosti musia použiť Dotazník na oslobodenie od zrážkovej dane pri stavebných prácach

Finančný úrad Chemnitz-Süd udelí potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane, ak bola vymenovaná tuzemská osoba splnomocnená na príjem písomností (to neplatí pre dodávateľov, ktorí majú svoje trvalé bydlisko, sídlo, obchodné vedenie alebo miesto obvyklého pobytu v členskom štáte Európskej únie) a daňová pohľadávka sa nejaví byť ohrozená, čiže keď je zabezpečené, že dodávateľ splní svoje daňové povinnosti v tuzemsku. Oslobodenie je ďalej možné, ak v zahraničí sídliaci stavebník vierohodne preukáže, že s veľkou pravdepodobnosťou neexistuje žiadna daňová pohľadávka, ktorú je potrebné zabezpečiť (napr. pri krátkodobej činnosti v tuzemsku).

Ďalšie informácie obsahuje Prospekt k daňovej zrážke pri stavebných prácach.

Formulare und Informationen

zurück zum Seitenanfang