Hauptinhalt

Preprava osôb

Podnikatelia so sídlom v zahraničí, ktorí vykonávajú cezhraničnú prepravu osôb s autobusmi, ktoré nie sú registrované v Spolkovej republike Nemecko, zásadne podliehajú všeobecnému zdaňovaciemu konaniu. Sú predovšetkým povinní podávať predbežné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty a ročné priznania k dani z pridanej hodnoty, v ktorom sa priznáva pridaná hodnota (obraty) a daň z pridanej hodnoty na vstupe. Navyše uhradenú DPH vráti finančný úrad podnikateľovi.

Predbežné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty sa podávajú za každé ohlasovacie obdobie (spravidla kalendárny mesiac) do 10. dňa po uplynutí ohlasovacieho obdobia. V ňom vypočítaná daň (preddavok) sa musí zaplatiť v ten istý deň. Ročné priznania k dani z pridanej hodnoty sa musia podať do 31. júla nasledujúceho roku. Tak predbežné priznania, ako aj ročné priznania sa podávajú elektronicky; na žiadosť sa môže finančný úrad zrieknuť elektronického zasielania, aby nedošlo k neprimeraným tvrdostiam. Ďalšie informácie nájdete na www.elster.de.

Daňová povinnosť k dani z pridanej hodnoty sa pritom v Nemecku obmedzuje na ten podiel cezhraničnej prepravy osôb, ktorá sa skutočne realizovala v Nemecku. Za ňu dlhuje príjemca plnenia na neho pripadajúcu daň z pridanej hodnoty, ak je príjemca plnenia podnikateľ alebo právnická osoba verejného práva – nezávisle od toho, či bolo plnenie realizované pre jeho podnikateľskú, alebo nepodnikateľskú činnosť. V takomto prípade nie sú podnikatelia povinní podávať predbežné ani ročné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty – ibaže by ich k tomu vyzval finančný úrad.

Inak (napr. preprava súkromných osôb) je podnikateľ so sídlom v zahraničí povinný sa zaregistrovať pre daň z pridanej hodnoty a zúčastňuje sa na vyššie opísanom zdaňovacom konaní.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang